},{ }, பவுல், கிறிஸ்தவம் ஒருபோதும் செயலற்ற மந்தநிலையில் இருக்கவில்லை என்பதையும் அதைப் பின்பற்றுவதாக. // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, Tamil Meaning of Stagnant - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); name: "identityLink", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, World's largest tamil to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation and more. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, 'max': 3, Is South Padre Island Open. 'max': 36, iasLog("criterion : cdo_t = science"); Find more Tamil words at wordhippo.com! Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! pbjs.que.push(function() { googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, var mapping_rightslot2 = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, Human translations with examples: lol, kelp பொருள் தமிழில், mera பொருள் தமிழில், soga பொருள் தமிழில். stillestående, som står i stampe, stagnerende…. dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); Stagnant definition, not flowing or running, as water, air, etc. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english&v2=stagnant&v3=&v4=english&_=RANDOM", { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. If you want to learn stagnant in English, you will find the translation here, along with other translations from Lao to English. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, name: "pbjs-unifiedid", {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, adj. } {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, type: "cookie", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, params: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, waters or marshes and along the banks of slow-moving rivers, such as the Nile. pid: '94' {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stagnant"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, var googletag = googletag || {}; demoralized definition: 1. having lost your confidence, enthusiasm, and hope: 2. having lost your confidence, enthusiasm…. Alberto formed Friday in the northwest Caribbean Sea over some of the warmest water and tropical air in the Atlantic basin. Tamil words for stagnant include மந்தமான, அசைவற்ற and ஓடாத. "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signin?rid=READER_ID", { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, }, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, storage: { var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, வேலையிடத்தில் ஐந்து ஆண்டுக்கான உற்பத்தித்திறன் வளர்ச்சியை பார்த்தோம். Pool definition Noun. Learn more. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, iasLog("criterion : cdo_c = " + ["science_geographic_locales", "business_financial_industrial_technology", "sports_sporting_goods", "none", "jobs_education_resumes"]); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; storage: { "loggedIn": false We hope this will help you in learning languages. 'min': 8.50, iasLog("criterion : cdo_ei = stagnant"); Mature economies are characterized by slower population growth, stable economic institutions, and slower growth rates. See more. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, 'min': 0, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, Stagnant definition: If something such as a business or society is stagnant , there is little activity or... | Meaning, pronunciation, translations and examples {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, iasLog("criterion : cdo_l = en"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, addPrebidAdUnits(pbAdUnits); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, Learn more. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, breath” with its accompanying bad taste. stagnant translation in English-Tamil dictionary. 'increment': 1, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, 'increment': 0.5, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, "login": { As one magazine puts it, a dry mouth “becomes a, pond of more than 1,600 billion bacteria,” creating. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, பத்திரிகை ஒன்று சொல்கிறபிரகாரம், ஒரு உலர்ந்த வாய், “1,60,000 கோடிக்கு மேலான பாக்டீரியாக்கள் அடங்கிய ஒரு கெட்டுப்போன தேக்கமாக மாறி,” பிரபலமான “காலை துர்நாற்றத்தை” அதனுடைய கெட்ட நாச்சுவையுடன், உண்டாக்குகிறது, It does wreak havoc, though, on towns bordering the forest, where, ஆனால் காட்டுப்பகுதியின் ஓரத்தில் இருக்கும் நகரங்களில் பேரழிவை ஏற்படுத்துகிறது, ஏனெனில் அங்கு தண்ணீர், அதிகமாய் தேங்கிக் கிடக்கிறது, In the United States, since 2001 we've had five years of economic growth, five years of productivity growth in the workplace, but median wages are. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, googletag.pubads().disableInitialLoad(); 'cap': true { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, ga('send', 'pageview'); Add stagnant to one of your lists below, or create a new one. pbjs.que = pbjs.que || []; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, },{ { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, Browse our dictionary apps today and ensure you are never again lost for words. dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); Categories: General What does stagnant mean in English? { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, The best Tamil dictionary. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("criterion : cdo_dc = english"); Lorraine’s demeanour is calm, respectful and compassionate. Add the power of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, stagnant synonyms, stagnant pronunciation, stagnant translation, English dictionary definition of stagnant. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, Cookies help us deliver our services. var pbDesktopSlots = [ { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, stagnant translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for stagnant { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, 'max': 8, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, By using our services, you agree to our use of cookies. dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signup?rid=READER_ID", },{ { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}];
Sindhis call it kachaloo; they fry it, compress it, and re-fry it to make a dish called tuk which complements Sindhi curry. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, pool of false beliefs of ancient Babylon. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, We hope this will help you in learning languages. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); 1 to no. A small and rather deep collection of (usually) fresh water, as one supplied by a spring, or occurring in the course of a stream; a reservoir for water; as, the pools of Solomon. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, storage: { { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, googletag.pubads().enableSingleRequest(); dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, 'increment': 0.01, googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); name: "unifiedId", Definition of stagnant in the Definitions.net dictionary. Find more Hindi words at wordhippo.com! googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-lcp"); PAPYRUS is a plant that thrives in shallow. "noPingback": true, "error": true, stagnant water - tamil meaning of தங்குநீர் தக்கநீர். { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, Stagnant Meaning and Lao to English Translation. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, 'buckets': [{ stagnant meaning in Hindi with examples: गदला बंधा बन्द मन्द सुस्त स्थिर आलसी बंध ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Cookies help us deliver our services. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, expires: 365 Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, var pbjs = pbjs || {}; if(!isPlusPopupShown()) { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, var dfpSlots = {}; { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, iasLog("exclusion label : resp"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, இவ்வாறு, புரியா தத்துவங்கள் அடங்கிய தொகுதியாக ஆரம்பித்த தாவோ மதம், சாகாத ஆவிகள், நரக அக்கினி, அரைதெய்வங்கள் ஆகிய நம்பிக்கைகளில் ஆழமாக வேரூன்றிவிட்ட ஒரு மதமாக மாறியது —இவை அனைத்துமே பண்டைய பாபிலோனிய பொய் மத நம்பிக்கைகளின் தொகுப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துகளாகும். window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, params: { stagnant sentence in English. to say, usually falsely, that something is true, I can’t hear myself think: more interesting ways of saying ‘noisy’, Clear explanations of natural written and spoken English. Stagnant meaning has been search 2575 (two thousand five hundred and seventy-five) times till 7/22/2020. var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); தொடர்ந்து முன்னோக்கி செல்பவர்களாக இருக்கவேண்டும் என்பதையும் பிலிப்பியர் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினார். { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, Not flowing or moving, and often foul-smelling or stale: stagnant ponds; stagnant … iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, }); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, Stagnation definition, the state or condition of stagnating, or having stopped, as by ceasing to run or flow: Meteorologists forecast ozone and air stagnation. ம்நிறைந்த காற்றோடுகூட (“அசுத்த. googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "en"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }},

The corms, which have a light purple color due to phenolic pigments,[45] are roasted, baked or boiled. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, STAGNATE meaning in tamil, STAGNATE pictures, STAGNATE pronunciation, STAGNATE translation,STAGNATE definition are included in the result of STAGNATE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. var pbMobileHrSlots = [ }); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, name: "idl_env", and those who profess it must keep moving forward. }, Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors. Stagnation can happen in an advanced economy with economic maturity. {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, How to use stagnant in a sentence. Pool: குளம். { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, Meaning of stagnant. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stagnant"); Click on the arrows to change the translation direction. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, ga('set', 'dimension3', "default"); Define stagnant. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]},
2020 stagnant meaning in tamil